23
სექტ.
23 სექ 2022
კონკურსი სტატისტიკის სპეციალისტის შესარჩევად გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის პროექტისთვის

ღია სივრცე კავკასია მუშაობს საქართველოში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის შემცირებისათვის. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ორგანიზაცია ატარებს საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებისა და ინფორმირებულობის კვლევას საქართველოში, რისთვისაც მიმდინარე კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა ორი მკვლევარი: სტატისტიკოსი და ხარისხობრივი მკვლევარი, და გენდერის საკითხის ერთი კოორდინატორი.


კონკურსის შესახებ

კონკურსის შედეგად შეირჩევა 1 ექსპერტი:

-       სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად.

 


საექსპერტო სამუშაო მოიცავს:

-       სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად;

სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მეთოდის შემუშავება და სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრა-იდენტიფიცირება, წარმომადგენლობითი შერჩევის უზრუნველსაყოფად (sampling);

კვლევის კითხვარის შემუშავებაში მონაწილეობა;

კვლევის მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის პროცესში მონაწილეობა.

ვადები განისაზღვრება ექსპერტთან ინდივიდუალურად.

 


ძირითადი მოთხოვნები:

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ფიზიკურ პირს/ებს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:

 

-       სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად;

სტატისტიკის მიმართულებით აკადემიური განათლება და მინიმუმ 3-წლიანი გამოცდილება რაოდენობრივი კვლევის დაგეგმვაში;

 

შერჩევის პროცედურა:

განაცხადებს განიხილავს პროექტის გუნდი, რომელიც დაუკავშირდება მხოლოდ გასაუბრებისთვის შერჩეულ კანდიდატებს.

 


შერჩევის კრიტერიუმებია:

კანდიდატის ცოდნა, გამოცდილება თემატური მიმართულებით - 50 ქულა;

მომსახურების ღირებულება - 30 ქულა;

კვლევის ჩატარების/კოორდინაციის დასაბუთებული უნარ-ჩვევები - 20 ქულა.

 

 

განაცხადის წარდგენა

განაცხადი მიიღება ელექტრონულად, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: cos@cos.ge  სათაურში მიუთითეთ „გენდერის პროექტის ექსპერტი“ ტრენერობის კანდიდატმა უნდა წარადგინოს:

-       კანდიდატის CV;

-       კანდიდატის მიერ წარსულში შემუშავებული სხვადასხვა მასალა (ტრენინგ მოდული, სახელმძღვანელო, კვლევა, და ა.შ.);

-       შესასრულებელი სამუშაოს ფასი და ვადები;

-       რეკომენდატორების საკონტაქტო ინფორმაცია;

-       ორი წინა დამკვეთის საკონტაქტო ინფორმაცია.

ღია სივრცე კავკასია (COS) იტოვებს უფლებას, დაუკავშირდეს კანდიდატის მიერ წარდგენილ რეკომენდატორებს და წინა დამკვეთებსღია სივრცე კავკასია მუშაობს საქართველოში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის შემცირებისათვის. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ორგანიზაცია ატარებს საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებისა და ინფორმირებულობის კვლევას საქართველოში, რისთვისაც მიმდინარე კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა ორი მკვლევარი: სტატისტიკოსი და ხარისხობრივი მკვლევარი, და გენდერის საკითხის ერთი კოორდინატორი.


კონკურსის შესახებ
კონკურსის შედეგად შეირჩევა 1 ექსპერტი:
- სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად.
საექსპერტო სამუშაო მოიცავს:
- სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად;
სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მეთოდის შემუშავება და სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრა-იდენტიფიცირება, წარმომადგენლობითი შერჩევის უზრუნველსაყოფად (sampling);
კვლევის კითხვარის შემუშავებაში მონაწილეობა;
კვლევის მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის პროცესში მონაწილეობა.
ვადები განისაზღვრება ექსპერტთან ინდივიდუალურად.

 

ძირითადი მოთხოვნები:
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ფიზიკურ პირს/ებს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:
- სტატისტიკის სპეციალისტი რაოდენობლივი კვლევის დასაგეგმად;
სტატისტიკის მიმართულებით აკადემიური განათლება და მინიმუმ 3-წლიანი გამოცდილება რაოდენობრივი კვლევის დაგეგმვაში;
შერჩევის პროცედურა:
განაცხადებს განიხილავს პროექტის გუნდი, რომელიც დაუკავშირდება მხოლოდ გასაუბრებისთვის შერჩეულ კანდიდატებს.

 

შერჩევის კრიტერიუმებია:
კანდიდატის ცოდნა, გამოცდილება თემატური მიმართულებით - 50 ქულა;
მომსახურების ღირებულება - 30 ქულა;
კვლევის ჩატარების/კოორდინაციის დასაბუთებული უნარ-ჩვევები - 20 ქულა.

 

განაცხადის წარდგენა
განაცხადი მიიღება ელექტრონულად, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: cos@cos.ge სათაურში მიუთითეთ „გენდერის პროექტის ექსპერტი" ტრენერობის კანდიდატმა უნდა წარადგინოს:
- კანდიდატის CV;
- კანდიდატის მიერ წარსულში შემუშავებული სხვადასხვა მასალა (ტრენინგ მოდული, სახელმძღვანელო, კვლევა, და ა.შ.);
- შესასრულებელი სამუშაოს ფასი და ვადები;
- რეკომენდატორების საკონტაქტო ინფორმაცია;
- ორი წინა დამკვეთის საკონტაქტო ინფორმაცია.
ღია სივრცე კავკასია (COS) იტოვებს უფლებას, დაუკავშირდეს კანდიდატის მიერ წარდგენილ რეკომენდატორებს და წინა დამკვეთებს.